Ochrana osobních údajů

Část 1 – Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ve společnosti LÉKÁRNA SV. JOSEFA s.r.o., IČ: 26826011, DIČ: CZ26826011, se sídlem Český Těšín, Jablunkovská 1916/76a, PSČ 737 01, (společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 26837), dále „Společnost“, se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů ve Společnosti. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Ve Společnosti platí pravidla stanovující, který zaměstnanec může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Společnost s výjimkou případů, kdy máme Váš souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).

Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 18 let) zpracováváme, jen pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zástupce. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz

Část 2 – Základní pojmy a informace

Osobní údaj – osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správce osobních údajů – správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Zde je správcem Společnost.

Zpracovatel osobních údajů – zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů - zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Část 3 – Zpracování osobních údajů

Rozsah zpracování osobních údajů - Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém nám byly Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště. Tyto údaje jsou nezbytné pro rozesílání zboží objednaného prostřednictvím webového portálu Společnosti, pro odbornou konzultační a poradenskou činnost, informování o zásilkách.

Právní základ zpracování osobních údajů - Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas.

Doba zpracovávání osobních a dalších údajů a jejich zpřístupnění na základě zákona - Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu udělení souhlasu, nebo do písemného odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Tím není dotčeno právo Společnosti zpracovávat údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pro účely řešení sporů a konečného vypořádání všech práv a závazků s poskytováním příslušné služby související.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů - Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, tj. poslat žádost o deaktivaci účtu a vymazání osobních údajů, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu Společnosti: lekarna@lekarnasvjosefa.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu po doby před odvoláním souhlasu. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům? - K Vašim osobním údajům bude mít přístup naše Společnost jako Správce a také třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Zpracovatelé však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Zpracování osobních údajů je prováděno zaměstnanci Společnosti, osobní údaje však pro Společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel softwaru, subjekty připravující, zajišťující a poskytující marketing, přepravci zboží, správce e-shopu, daňoví poradci, auditoři, advokáti, zpracovatelé účetnictví.

Subjekt (pozice): LÉKÁRNA SV. JOSEFA s.r.o. (správce), ADVIN Base s.r.o. (zpracovatel), PPL CZ s.r.o. (zpracovatel), Česká pošta s.p. (zpracovatel), Zásilkovna s.r.o. (zpracovatel), ThePay.cz s.r.o. (zpracovatel),  KB a.s. (zpracovatel), Farmis s.r.o. (zpracovatel), Účetnictví Suchánek s.r.o. (zpracovatel).      

Zabezpečení osobních údajů - Veškeré osobní údaje, které uživatel Společnosti poskytne, budou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Vzhledem k tomu, že internet není zcela bezpečné prostředí, nemůže Společnost zcela zaručit bezpečnost informací, které do jednotlivých služeb Společnosti uživatelé přenesou. V této souvislosti proto není možné 100% zaručit, že k poskytnutým informacím nelze získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření Společnosti fyzické, technické či manažerské povahy. Společnost nicméně zaručuje, že v souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která po ní lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení osobních údajů uživatelů je přístup k údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi prohlížečem uživatele a webovými stránkami Společnosti šifrovány. Každý uživatel nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke své e-mailové komunikaci.

Kontakt na Společnost - Pro správu Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailu: lekarna@lekarnasvjosefa.cz nebo písemně na adrese sídla správce Český Těšín, Jablunkovská 1916/76a, PSČ 737 01. V tomto případě jsme oprávněni požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Práva Subjektu - ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a

i) další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Shromažďované osobní údaje – Společnost shromažďuje o uživatelích svých služeb jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště, heslo v zašifrované podobě (v případě registrace). 

Část 4 - Zásady používání cookies

Cookies jsou malá množství dat, která naše servery posílají Vašemu počítači a jejichž cílem je lepší využití našeho serveru a přizpůsobení jeho obsahu Vašim potřebám. Cookies běžně používají téměř všechny internetové stránky na světě. Cílem cookies je zvýšit uživatelskou přívětivost opakovaně navštívených internetových stránek, proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a jejich nastavení stránek.

Cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou. Tím odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů a usnadňují vám tak práci. Pomáhají identifikovat Váš počítač v případě, že znovu navštívíte náš web. Neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně. Cílem trvalých cookies je přizpůsobovat naše stránky Vašim zájmům, aniž bychom jakkoliv identifikovali Vás osobně. Příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Cookies umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho účtu) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookies používá Společnost i v případě, kdy uživatel využívá služby, které Společnost nabízí svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb Společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech prostřednictvím různých spotřebitelských soutěží, výzkumů a dotazníků, jichž se uživatel se svým souhlasem zúčastní.

Uživatel souhlasí s využitím cookies udělením informativního souhlasu pomocí lišty v dolní části prohlížeče (podle Evropské směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, resp. podle její novelizace směrnicí č. 2009/136/ES, v ČR transponované zákonem č. 468/2011 Sb., který s účinností od 1. ledna 2012 novelizoval zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“)), nebo používáním webu.

Podle směrnice jde zejména o využívání cookies (tzv. "session cookies"). EU předpis se zaměřuje zejména „na behaviorální cílení a zneužití soukromých informací u tzv. "neanonymních" (ze kterých je zřejmá identita uživatele) a "third-party" (ukládajících informace na jiné, než navštívené stránce) cookies. Toto je popsáno v Nařízení Evropského parlamentua Rady (EU) 2016/679, neboli GDPR, celé znění.